การเงิน

ประกันภัยรถสินค้าประเภทรถบรรทุก สำคัญหรือไม่?

ประกันภัยรถสินค้าประเภทรถบรรทุก มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากรถบรรทุกเป็นยานพาหนะขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักมาก หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมได้ ประกันภัยรถสินค้าประเภทรถบรรทุกจึงช่วยคุ้มครองผู้ขับขี่ เจ้าของรถ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ จากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น เพราะการขับขี่ และใช้งานรถบรรทุกนั้นมีความเสี่ยงมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การขนน้ำหนักที่มากทำให้ขับขี่ได้ยาก และทัศนวิศัยในการขับขี่ที่แย่กว่ารถทั่ว ...